Przejdź do treści
MP8
4
Przejdź do stopki

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Treść

Informujemy, że od 13 lutego br. rozpocznie się nabór kandydatów do klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych w obwodach szkół podstawowych oraz przyjmowanie od rodziców deklaracji
o kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolach. Zgłoszenia przyjmowane będą 
do 24 lutego 2023 r.

Rekrutacja na wolne miejsca będzie prowadzona od 1 marca do 17 marca 2023 r..

Szkoły podstawowe

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia i nie podlegają rekrutacji.

Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. (od 13 lutego do 24 lutego 2023 r.)

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa będzie dysponować wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr 689/LIII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół. (od 1 marca do 17 marca 2023 r.)

Szczegółowe terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych określa Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gorlice Nr 14/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.

Miejskie przedszkola

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w roku 2023/2024 w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola. (od 13 lutego do 24 lutego 2023 r.)

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu. (od 1 marca do 17 marca 2023 r.)

W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach przyjmowani będą kandydaci zamieszkali na terenie miasta Gorlice.

W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Gorlice będzie większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe tj.:

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr 690/LIII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorlice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Gorlice mogą być przyjęci do miejskiego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole dysponować będzie nadal wolnymi miejscami.

Szczegółowe terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2023 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 18 stycznia 2023 r.

Wszystkie dokumenty do pobrania, dostępne od 30 stycznia, umieszczone zostaną w zakładce REKRUTACJA.

60163