Przejdź do treści
MP8
4
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Miejskie Przedszkole Nr 8 w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://przedszkole8.mzs6.gorlice.pl/.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2005-05-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych
 • wybór kilku różnych wiariantów filtrów nasycena barw
 • ustawienia tekstu: odstęp między wierszami, między paragrafami, między literami, między słowami
 • wybór wyrównania tekstu - do lewej, do środka, do prawej
 • dodatkowa możliwość zmiany czytelności tekstu - wybór fontu czytelnego oraz dysleksyjnego
 • dodatkowe funkcje pomocnicze: linia pomocnicza, maska pomocnicza, wirtualna klawiatura, ukrycie obrazów, wyłączenie animacji, duży kursor czarny, duży kursor biały

Wyłączenia:

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnym

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-08-30

Data aktualizacji deklaracji: 2024-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Marek Szura

E-mail osoby kontaktowej: marek.szura@mzs6gorlice.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: +48 18 353 67 45

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku przedszkola prowadzą 3 wejścia - wszystkie od strony podwórza szkolnego. Aby wejść do budynku wejściem głównym należy pokonać 5 stopni, drugim wejściem (na lewo od wejścia głównego) 4 stopnie, trzecim wejściem (na prawo od wejścia głównego) 6 stopni. Wszystkie drzwi wejściowe są otwierane ręcznie.
 2. Budynek przedszkola jest trzypoziomowy – nie ma wydzielonych stref kontroli.
 3. Przy schodach wejściowych do budynku przedszkolnego nie ma podjazdu, w budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. Przedszkole posiada toalety dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. W odległości kilku metrów w podwórzu  znajduje się parking szkolny z wydzielonym 1 miejscem dla osoby niepełnosprawnej. W podwórku szkolnym 10 metrów od budynku przedszkola  znajduje się parking do którego jest możliwy dojazd za zgodą dyrekcji szkoły. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. Parking dla niepełnosprawnych.
 7. Podjazd dla wózków do wejścia do przedszkola.
 8. Podjazd dla wózków do wejścia od szkoły.
 9. Napisy alfabetem braila:
  - drzwi wejściowe do budynku przedszkola,
  - drzwi do sali lekcyjnej,
  - drzwi do WC.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

68448